Podklady pro aplikace VMZINC

 

Tradični užívání titanzinku ve stavebnictví počítá s kladením válcovaných plechů na souvislý podklad.

Má-li zvolený podklad zajistit dlouhodobou funkčnost materiálu VMZINC, je třeba, aby vyhovoval následujícím požadavkům:

 

1- Plošná kontinuita: souvislost podkladu je zajištěna, když výškový rozdíl mezi jednotlivými částmi tvořícími podklad nepřesahuje 5 mm. Stejně tak je třeba odstranit jakýkoli vyčnívající prvek, vrut nebo hřebík, který by mohl poškodit spodní stranu titanzinkového plechu. Firma zodpovĕdná za pokládku VMZINC musí před zahájením prací ověřit, zda byly tyto minimální požadavky splněny.

2- Strukturální shoda: vzhledem ke specifickému zatížení projektované budovy se osoby zodpovědné za koncepci stavby (architekt a projekční kancelář ) musí ujistit o tom, zda specifickému zatížení projektu odpovídaji technické parametry systémů VMZINC.
Specifickým zatížením projektu se má na mysli především vlastní hmotnost systému, provozní zatížení a zatížení dané klimatickými podmínkami (zatížení větrem a sněhem).

3- Fyzikálně-chemická kompatibilita: projektanti musí zajistit, aby materiály, které jsou v přímém i nepřímém kontaktu s titanzinkem, s ním byly slučitelné.

Plošná kontinuita, strukturální shoda a fyzikálně-chemická kompatibilita podkladu musí být prověřeny již v okamžiku projektování střechy či fasády, aby bylo možné zvolit vhodný systém VMZINC.


 

Podklady z masivního dřeva a průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva

Podklad z neošetřovaného masivního dřeva

Podklady z masivního dřeva klasifikovaného coby slabě kyselé či neutrální, tj. jejichž pH se pohybuje mezi 4,5  až 7, jsou s titanzinkem slučitelné a mohou s ním tedy být v přímém kontaktu.
Masivní dřevo klasifikované coby kyselé, tj. jehož pH je nižší než 4,5, jsou s titanzinkem neslučitelné. Jejich přímý kontakt s materiálem je zakázán. Projektant určí tloušťku prken podle rozpětí mezi jejich podpěrami a podstatné mechanické vlastnosti použitého dřeva a kotvícího systému tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení zátěže na strukturu krovu.


 

Klasifikace základních druhů dřeva podle jejich slučitelnosti se titanzinkem:

 

Dřevo s PH <4,5 - neslučiltení s VMZINC® Dřevo s PH >4,5 - neslučiltené s VMZINC®
PH Běžný název Latinsky nazev PH Běžný název Latinský název
2,9 Borovice Douglas Pseudostuga txifolia 4,5 Borovice lesní Pinus selvistris
3 Červený cedr Thuja plicata 5 Smrk severský Picea abies
3,6 Dub Quercus 5 Borovice Aljašská Stuga Heterophylla
3,6 Kaštan Castanea sativa 5,2 Buk Fagus
3,8 Borovice přimořská Pinus pinaster 5,4 Iroko Milicia Excelcia
3,9 Okoume Klaineama/Aucoumea/Bourceracees 5,5 Topol Populus/Liriodendro tulipifera
3,9 Sipo Entadophragma utile/Zederachovite      
4,0 Modřín evropský Larix decidua      

 

Podklady z průmyslově vyráběných desek na bázi dřeva

Desky z překližky a dřevotřísky nesmí být v přímém kontaktu s titanzinkem. Některé složky užívané při výrobě těchto desek na bázi dřeva mohou vůči titanzinku působit korozivně : kyselá dřevina, lepidla, ochranné prostředky proti hmyzu a houbám a protipožární prostředky. V případě použití těchto desek doporučuje VMZINC užívat desky z překližky pro vnější použití ošetřené (insekticidy, fungicidy). Při kladení titanzinku na tento podklad radí  VMZINC použití materiálu Zinc plus (titanzinek s chráněnou spodní vrstvou) nebo separační fólie VMZINC.
Zaznamenali jsme ovšem, že podklad tvořený prkny z masivního dřeva umožní lepší odvádění vody při tání sněhu.
 

Přípravky k ošetřování dřeva

Prostředí, ve kterém je masivní dřevo nebo překližkové desky užívané jako podklad, lze hodnotit z hlediska rizikovosti do 4 tříd definovaných evropskou normou EN 355-2-3:
- třída 1 : nejčastější případ.
- třída 2 : přitěžující regionální faktory, které způsobují občasné vsakování vody dovnitř systému a přispívají k nasáknutí podkladu (oblasti s trvalým zasněžením). V České republice je bednění  pod krytinou hodnoceno v této třídě.
- třída 4 : regionální faktory a znalcem konstatovaná přítomnost termitů (dřevožravý hmyz). Trvalý styk dřeva s vodou nebo půdou.

K ošetřování masivního dřeva a překližkových desek se používají dva typy přípravků: přípravky chránící před napadením houbou a hmyzem (týká se především rizikové třídy 4), a protipožární přípravky (aby bylo možné rozšířit užívání dřeva na určité kategorie
exponovanějších budov). Tyto typy přípravků většinou obsahují kovy minerálních solí rozpustné ve vodě, jako CCA (měď-chrom-arzén), CCB (měď-chrom-bór), CB (chrom-bór) a amonné soli kyseliny fosforečné aplikované pod tlakem (autoklavováním).
Tyto přípravky neumožňují přímou pokládku titanzinku, protože se vůči němu chovají korozně. Vhodné systémové řešení představuje materiál Zinc plus nebo separační fólie VMZINC.

Shrnutí 
Projektující osoba (architekt nebo projekční kancelář) nejprve stanoví rizikovou třídu podkladového materiálu a specifikuje odpovídající typ ošetřujících přípravků. Poté vybere vhodný systém.
 
 

Podklady z betonu, malty a sádry


Beton:
Pokládka titanzinku přímo na podklad z betonu nebo železobetonu je vyloučena. Je-li z betonu nosná struktura, doporučuje VMZINC instalaci oddělující konstrukce, která umožní vytvořit celoplošné bednění.

Cementová malta:
V případě místně omezených podkladů (akroterie, okapy….) , jejichž šíře nepřesahuje 40 cm, lze použít cementovou maltu s tím, že mezi titanzinkový plech a podklad je třeba vložit dělicí vrstvu. Separační fólie z vysokotlakého polyethylenu PEHD VMZINC představuje neutrální řešení s mnoha výhodami.

Sádra:
Použití sádry na podkladu z železobetonu nebo na kovových podkladech je zakázáno, a to i v případě použití dělicí vrstvy mezi titanzinkem a podkladem. U konstrukce z železobetonu se spád vytvoří z cementové malty nebo ze dřeva a u kovových podkladů ze dřeva.
 

Asfaltové a bitumenové těsnící pásy

Asfaltové a bitumenové těsnící pásy nejsou vhodným podkladem pro přímou pokládku krytiny VMZINC. Vždy je nutné použít separační vrstvu VMZ DELTA. Titanzinkový plech VMZINC při styku s asfaltovou a bitumenovou izolací doporučujeme opatřit nátěrem. Ochranný nátěr doporučujeme také k ošetření titanzinkových žlabů, do kterých je odvodněna střecha krytá asfaltovými izolačními pásy.
 
 

Kompatibilita titanzinku s ostatními kovy

Při kontaktu titanzinku s ostatními kovy je třeba brát v úvahu elektrochemické reakce vyvolané rozdílným galvanickým potenciálem styčných kovových ploch. Obecně platí, že kov s vyšším elektrochemickým potenciálem rozkládá kov s potenciálem nižším a urychlením koroze způsobuje jeho zničení. Konktakt je tedy u některých kovů přijatelný, u jiných je vyloučen.

Elektrochemická reakce je:
- urychlována působením vlhkosti a tepla
- spojena s elektrickou vodivostí kontaktu
- snížena, pokud dojde ke sblížení standardních potenciálů povrchovými úpravami nebo přirozeně vytvořenou patinou
Elektrochemická klasifikace kovů
Výše uvedená tabulka kompatibility kovů je založena na standardních redoxových potenciálech při teplotě 25°C vůči elektrodě vodíku (0 Voltů). Uvedené hodnoty neberou v úvahu vytváření přirozené patiny a povrchové úpravy kovů.

Zapamatujte si:
Přípustný kontakt s titanzinkem: olovo, galvanizovaná ocel, nerezová ocel, titan, pocínovaná měď (měď pokrytá cínem), hliník.
Nepovolený konktakt s titanzinkem  : neošetřená měď, železo a ocel.