Politika skupiny VMZINC v oblasti životního prostředí


Skupina VMZINC

Skupina VMZINC řadí udržitelný rozvoj na čelné místo své strategie růstu a inovací. Vypracovali jsme vlastní skupinovou politiku udržitelného rozvoje a stanovujeme si kvantifikovatelné cíle pro zlepšování jakosti, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (QSE), tedy cíle společenského a ekonomického výkonu skupiny. Cíle jsou stanoveny pro všechny obchodní jednotky (tzv. Business Units, BU), včetně jednotky Stavební výrobky (Building Products). Výsledky skupiny VMZINC v oblasti udržitelného vývoje jsou každoročně publikovány ve výroční zprávě.

Cíle z oblasti životního prostředí – Skupina VMZINC - 2006-2010
Cíl 1 Snížení emisí ve všech kovozpracujících průmyslových areálech
Cíl 2 Zavedení manažerského systému pro oblast životního prostředí (ISO 14001)
Cíl 3 Vyhodnocení rizik pro životní prostředí vyplývajících ze současné i minulé průmyslové činnosti a vypracovaní akčního plánu k jejich odstranění
Cíl 4 Provádění plánu energetické účinnosti
Cíl 5 Vytvoření databáze pro oblast Jakost, ochrana životního prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci (QSE)

 

 

Jednotka Stavební výrobky - VMZINC

 

 

Jednotka Stavební výrobky uplatňuje politiku udržitelného rozvoje ve všech svých průmyslových závodech. Od roku 200X jsou všechny průmyslové areály patřící jednotce Stavební výrobky certifikovány ISO 14001 .

Od roku 2009 provádí jednotka Stavební výrobky také « produktovou » environmentální politiku, jejímž cílem je posílit šetrnost našich výrobků vůči životnímu prostředí a přispět k udržitelnému rozvoji stavebního sektoru.

"Produktové" environmentální cíle – Jednotka Stavební výrobky – 2009-2011
Cíl 1 Vyhodnotit a zlepšit šetrnost výrobků vůči životnímu prostředí (vypracovat analýzu životního cyklu)
Cíl 2 Publikovat výsledky hodnocení a zlepšování výrobků z hlediska životního prostředí (vydávat environmentální certifikáty produktů podle metody FDES, BRE Environmental Profile, nebo Certifikát DUBI (AUB))
Cíl 3 Vyrábět produkty, které vyhovují požadavkům udržitelného rozvoje (používání strategie eko-designu)